1 Inleiding

1.1 Kausay Puriy, massage- en coachingspraktijk, gevestigd aan Burgemeester Prinsensingel 61 Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, ikzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

1.2 Ik ga zorgvuldig om met de persoonsgegevens die ik verwerk en houd me daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Dit betekent onder andere dat Kausay Puriy:

  • Je op begrijpelijke en transparante ikze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
  • passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
  • je informeert over je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Kausay Puriy worden verwerkt.

1.3 Ik zal in dit privacyreglement nader uitleggen welke persoonsgegevens Kausay Puriy verwerkt, voor welke doeleinden en welke wettelijke basis daarvoor geldt. Dit doe ik in deel A van dit privacyreglement.

1.4 Naast persoonsgegevens van klanten verwerk ik ook persoonsgegevens van de bezoekers van mijn website. In deel B leg ik uit hoe ik omga met deze persoonsgegevens.

1.5 Deel C bevat een aantal algemene bepalingen waarin je onder meer leest hoe ik je persoonsgegevens beveilig en bij wie je terecht kunt met vragen over dit privacyreglement.

1.6 Contactgegevens:
Burgemeester Prinsensingel 61
Roosendaal
+31 6 24524470
Kamer van Koophandel nummer: 68662785

2 Deel A

2.1 Persoonsgegevens die ik verwerk
Wanneer je je aanmeldt voor één van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde dienstverlening. Deze gegevens worden gebruikt om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Leeftijd
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Verder verwerk ik bijzondere persoonsgegevens, waaronder:
– Gezondheidsgegevens die worden verzameld via een vragenlijst die je invult en die nodig zijn voor het kunnen verlenen van een juiste dienstverlening

2.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Kausay Puriy verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om haar dienstverlening aan haar klanten te kunnen uitvoeren op het gebied van massage en coaching
– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Kausay Puriy zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

2.3 Grondslag
Indien je een massage of coaching afspreekt heeft Kausay Puriy een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede massage en/of coaching en de administratieve afhandeling van de dienstverlening.

2.4 Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Kausay Puriy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

2.5 Delen van persoonsgegevens met derden
Kausay Puriy verstrekt actief geen persoonsgegevens aan derden. Indien Kausay Puriy wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal Kausay Puriy daarvoor altijd voorafgaand toestemming vragen aan u.

3 DEEL B

3.1 Gegevens van bezoekers van de website van Kausay Puriy
Indien je een bezoek brengt aan mijn website en via het contactformulier een vraag stelt of ons om informatie verzoekt of je inschrijft voor de nieuwsbrief, vragen ik om de volgende persoonsgegevens aan mij te verstrekken:

A. Naam
B. E-mailadres

3.2 Doeleinden
Kausay Puriy verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het kunnen beantwoorden van je vraag/klacht/opmerking;
– Het aan je kunnen toesturen van gevraagde informatie en/of nieuwsbrief;

3.3 Grondslag
Indien je ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft Kausay Puriy een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van je verzoek.

3.4 Bewaartermijn
Persoonsgegevens zullen worden verwijderd nadat je verzoek of vraag is beantwoord of je opmerking is verwerkt.

Je kunt je te allen tijde afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven van Kausay Puriy. Ik bied alle abonnees van de nieuwsbrief de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan Kausay Puriy is verstrekt.

3.5 Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruiken
Kausay Puriy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

4 Deel C

4.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Kausay Puriy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar gerhard@kausaypuriy.nl.

Puriy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

4.2 Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Kausay Puriy neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gerhard@kausaypuriy.nl

4.3 Klachtenregeling – waar kun je terecht met klachten
Indien je van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of je rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt je je klacht indienen via het contactformulier op mijn website. je kunt je klacht ook per post of e-mail aan mij toezenden. Mijn contactgegevens vind je op mijn website: https://kausaypuriy.nl/contact.

4.4 Waar vindt je dit privacyreglement?
Het reglement is in te zien via de website: https://kausaypuriy.nl.

4.5 Inwerkingtreding van het privacyreglement
Ik behoud me het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.