1. Algemeen

1.1. Kausay Puriy gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Kausay Puriy, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Kausay Puriy, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Kausay Puriy bevindt zich in een bedrijfsverzamelgebouw op de 1e verdieping. Er is geen lift aanwezig. Cliënten die slecht ter been zijn, dienen hier rekening mee te houden. Eventueel kan er in overleg een oplossing voor de behandelplaats worden gezocht.

2. Privacy

2.1. Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie ((medische) klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing) en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling.

2.2. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Kausay Puriy wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.

3. Behandelingen

3.1. Kausay Puriy is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Kausay Puriy is niet medisch. Bij medische klachten dient cliënt dit vooraf te melden en met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

3.2. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Kausay Puriy besluiten om niet (verder te) behandelen en/of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist.

3.3. Kausay Puriy behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 2.1 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Kausay Puriy tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

3.4. Kausay Puriy behoudt zich te allen tijde het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

3.5. Alle door Kausay Puriy opgegeven prijzen zijn inclusief btw.

4. Omgangsvormen en hygiëne

4.1. Kausay Puriy geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

4.2. Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Kausay Puriy verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen.

4.3. Indien u onder invloed van drugs en/of alcohol bent kan er geen behandeling plaatsvinden.

4.4. Kausay Puriy behoudt zich het recht voor om een behandeling te annuleren, indien er naar het oordeel van Kausay Puriy geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

5. Annulering / wijzigen afspraak

5.1. Kausay Puriy behandelt alleen op afspraak.

5.2. Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is bindend en kan alleen telefonisch worden geannuleerd.

5.3. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Kausay Puriy.

5.4. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of cliënt aanwezig is. Cliënt kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/niet tijdigheid van cliënt. Restitutie vindt dan niet plaats.

5.5. Mocht Kausay Puriy door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen.

5.6. Wanneer de behandeling door toedoen van Kausay Puriy niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de cliënt zijn/haar recht op een volledige behandeling. Restitutie vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

6. Cadeaubonnen

6.1. Cadeaubonnen zijn voor één jaar geldig.

6.2. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.

6.3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

6.4. Annulering van bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

6.5. Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Kausay Puriy. Reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Kausay Puriy sprake van is, zal aangifte worden gedaan.

6.6. Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van geldige handtekening van Kausay Puriy.

7. Betalingen

7.1. Betalingen vinden contant plaats of via betaling per bank. Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.

7.2. Betalingen per bank dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen te worden voldaan op het op de factuur vermelde banknummer, onder vermelding van het factuurnummer.

7.3. Kausay Puriy behoudt zich het recht voor betaling per bank te weigeren dan wel contante betaling te eisen.

7.4. Bij uitblijven van de betaling is cliënt definitief in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum.

7.5. Kausay Puriy kan een vordering op cliënt ter incasso overdragen aan een derde partij indien cliënt in verzuim is.

8. Aansprakelijkheid en geschillen

8.1. Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Kausay Puriy. Kausay Puriy kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Kausay Puriy.

8.2. Kausay Puriy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

8.3. Kausay Puriy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

8.4. Mochten er toch geschillen ontstaan dan vindt de afhandeling hiervan plaats via de klacht & tuchtrecht geschillencommissie van KlachtenPortaal.

8.5. De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid van Kausay Puriy, voor zover deze door haar verzekeringen worden gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

8.6. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Kausay Puriy is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9. Slotbepalingen

9.1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

9.2. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Kausay Puriy te allen tijde gewijzigd worden.

9.3. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Kausay Puriy.